Oczyszczalnia biologiczna

Oczyszczalnia biologiczna 

 

 

Najbardziej popularny produkt firmy EKO-BIO. Oczyszczalnia typu EKO-BIO została skonstruowana tak, aby spełnić wszystkie wymogi stawiane przez konsumenta jak i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi…” (Dz.U. z 2014 poz.1800). Zbiornik wykonany jest z żywicy  poliestrowej i w zależności od wielkości zbiornika wzmacniany kilkoma warstwami włókna szklanego. Zastosowanie tych materiałów jak i nadanie zbiornikowi kształtu cylindrycznego czyni go stabilnym i odpornym na deformacje, które mogą powstać podczas montaży jak i przy codziennym użytkowaniu. Oczyszczona woda spełnia normy czystości i może być wprowadzana do cieku wodnego, pośrednio i bezpośrednio do gruntu.

 

Przedstawiony poniżej rysunek przedstawia budowę oczyszczalni EKO-BIO

 

1. Komora denitryfikacj

2. Komora nitryfikacji

3. Komora osady wtórnego

4. Sterownik i kompresor procesora dozowania powietrza

5. System napowietrzania złoża aktywnego

6. Złoże aktywne 

7. System zawrotu osadu wtórnego

 

 

Poniżej przedstawiamy tabelę wyników badań poszczególnych wskaźników przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

 

Montaż oczyszczalni

Przed zamontowaniem biologicznej oczyszczalni ścieków należy zbadać rodzaj gruntu. W tym celu nasz pracownik przyjeżdża do inwestora i po wskazówkach ustala miejsce osadzenia zbiornika. Następnie wykonywany jest odwiert w celu ustalenia :

  1. Rodzaju gruntu
  2. Wodoprzepuszczalności gruntu
  3. Położenia poziomu wód gruntowych
  4. Zagęszczenia podłoża

Po takiej analizie dopierany jest odpowiedni schemat montażu samej oczyszczalni biologicznej jak i sposobu rozprowadzenia ścieku oczyszczonego. W przypadku błędnej oceny przydatności gruntu możliwe jest złe działanie oczyszczalni biologicznej co może skutkować na problemy w codziennej exploatacji.

Pierwszym etapem montażu całego systemu jest osadzenie w podłożu przydomowej oczyszczalni. Wykonujemy to poprzez wykonanie wykopu o wymiarach oczyszczalni powiększonych minimum o 1 metr na długości i szerokości oraz co najmniej 20 cm na przysypanie zbiornika warstwą wyrównującą teren. Należy przy tym zachować 2,5% spadek na łączeniu rury zbiornika z budynkiem. Dno osadzenia zbiornika wypełnia się mieszanką piasku z cementem grubości około 20 cm. Zbiornik możemy wkopywać maksymalnie do 2m liczonych od górnej krawędzi zbiornika do poziomu gruntu.

Po wypoziomowaniu zbiornika przysypujemy go z każdej strony gruntem stabilnym ( piasek ). W przypadku montażu w glinie konieczna jest wymianu gruntu rodzimego. W każdym przypadku istotny jest także poziom wód gruntowych. Kiedy występuje ich wysoki poziom należy w podsypce zbiornika zastosować suchy beton w celu wzmocnienia. Przed przystąpieniem do zasypawania przydomowej oczyszczalni biologicznej należy także pamiętać o wypełnieniu jej co najmniej 1/3 objętości wodą.

Kiedy mamy już zamontowaną przydomową oczyszczalnię przystępujemy do wykonania systemu rozsączającego ściek oczyszczony. Ze względu na rodzaj terenu posiadamy różne rozwiązania

 

Pierwszy rodzaj montażu przydomowej oczyszczalni biologicznej jest najprostszy. Jest nim odprowadzenie do cieku wodnego.

Ze względu na wysoki procent oczyszczonej wody dochodzący do 99% potwierdzony badaniami w notyfikowanym przez Unię Europejską lapolatorium możliwe jest zastosowanie takiego typu odprowadzenia.

 

Powyższa ilustracja przedstawia sposób montażu Taki system montujemy w przypadku kiedy przez działkę przebiega rów melioracyjny lub ciek wodny. W takim rozwiązaniu nie bierzemy w ogóle pod uwagę rodzaju gruntu. Możliwe jest zastosowanie praktycznie w każdych. Do montażu zastosowana jest zwykła rura pcv przysypana gruntem rodzimym.

Przy takim systemie odprowadzenia najczęściej wymagane będzie uzyskani pozwolenia wodno-prawnego na wyprowadzenie przyłącza. Następnie należy ustalić z gminą czy konieczne będzie badanie oczyszczonego ścieku oraz z jaką częstotliwością wykonywania.

 

Drugim rozwiązaniem dla przydomowej oczyszczalni biologicznej jest zamontowanie studni chłonnej.

Wariant, którego atutem jest mała powierzchnia pod zabudowę . ( około 20 m2 )

 

Do wykonania te instalacji  robimy wykop około 20 m2. Pierwszą warstwę przysypujemy. Następnie wysypujemy żwir o frakcji 8/16 lub 16/32. Na tak przygotowany teren stawiamy studnię chłonną zakończoną kominkiem wentylacyjnym. Całość zasypujemy. Należy pamiętać o zachowaniu spadku 2,5 % na wylocie z przydomowej oczyszczalni do systemu rozprowadzenia. Wariant stosowany kiedy grunty są dobrze przepuszczalne, a poziom wód niski.

 

Trzeci system dla przydomowej oczyszczalni to tunel rozsączający.

 

 

Jego atutem jest bardzo mała powierzchnia zabudowy. Dla rodziny składającej się z 5 osób wyniesie około 10 m2. Sposób montażu jest podobny do studni chłonnej. Wykonujemy wykop o powierzchni trochę większej od zakupionego tunelu, a następnie wykonujemy podsypkę z warstw piasku i żwiru ( w przypadku gruntu piaszczystego podsypka jest tylko żwirowa ) Kolejną warstwą jest żwir o frakcji 8/16 lub 16/32 . Na tak przygotowane podłoże stawiamy tunel rozsączający zakończony kominkiem wentylacyjnym i całość zasypujemy do wyrównania terenu.

Istotą w tym działaniu jest mała powierzchnia inwestycji. Z jednej strony jest to duża zaleta natomiast z drugiej może być poważną wadą. W przypadku złego użytkowania oczyszczalni może dojść do zakolmatowania systemu odprowadzenia, co będzie wiązało się z poniesieniem dodatkowych kosztów na udrożnienie systemu

 

Czwartym wariantem jest rozwiązanie drenażowe. Najczęściej stosowane.

Przy tym wariancie mamy możliwość 2 systemów montaży. Pierwszy z nich jest klasyczny prowadzony cienkimi nitkami, drugi natomiast jest poletkiem zajmującym około 25m2.

 

 

Rozwiązanie drenażowe stosujemy na gruntach dobrze przepuszczalnych z niskim poziomem wód gruntowych. Do montażu wykonujemy wąski wykop od przydomowej oczyszczalni do studzienki rozdzielczej. Studzienkę osadzamy na gruncie rodzimym. Następnie od potrzeby wykonujemy od 2 do 4 długich nitek. Prace zaczynamy od wykopu pierwszej, zasypaniu warstwą piaskowo żwirową. Po wykonaniu tego rozkładamy rury drenażowe nacięciami na boki z zakończone kominkiem wentylacyjnym. Następnie żwirem zasypujemy do zakrycia rury, przykrywamy geowłókniną, a pozostałą część do wyrównania terenu używamy gruntu piaszczystego. Kolejne nitki robimy analogicznie do pierwszej.

Na powyższej ilustracji mamy przykład poletka rozsączającego. Tak jak w przypadku drenażu najpierw robimy wykop i montujemy rurę do studni rozdzielczej. Następnie wykonujemy duży wykop około 25m2 na 5 osobową rodzinę. Rozsypujemy warstwę piasku, potem żwiru o frakcji 8/16 lub 16/32. Wstawiamy studnię rozdzielczą, rozkładamy rury w odpowiedniej odległości, całość zakańczamy połączeniem z dwoma kominkami. Rury zakrywamy żwirem. Rozkładamy geowłókninę. Całość przysypujemy piaskiem do wyrównania terenu.

 

Ostatnim rozwiązaniem jest przepompownia z nasypem

 

 

Przy takim rozwiązaniu najpierw montujemy przepompownię. Łączymy ją za pomocą rury pcv. Montaż odbywa się tak jak samego reaktora. Następnie wykonujemy nasyp składający się z warstw piasku i żwiru. Konstrukcje samego poletka wykonujemy tak samo jak standardowego. To rozwiązanie wykonywane jest w ostateczności kiedy gleby mamy ciężkie, a sam poziom gruntów jest wysoki. Jest to jedyne rozwiązane stosowane w takich warunkach, jednocześnie tanie w exploatacji dla klienta.

 

 

Pobierz również dokumentację i zgłoś inwestycję do starostwa: